(1)
Choiriyah, C. Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. isbank 2016, 1, 49-58.